Hội Mục Vụ

0
7


Định nghĩa: Một xã hội mục vụ là một hệ thống xã hội trong đó chăn nuôi và chăn nuôi gia súc là một hình thức sản xuất quan trọng vì lợi ích và các mục đích khác.