Tìm hiểu ý thức giai cấp và ý thức sai lầm của C.Mác

0
25


Ý thức giai cấp và ý thức sai lầm là những khái niệm do Karl Marx đưa ra , sau đó được các nhà lý thuyết xã hội theo ông mở rộng. Marx đã viết về lý thuyết này trong cuốn sách “Tư bản, Tập 1″ và một lần nữa với người cộng tác thường xuyên của ông, Friedrich Engels, trong chuyên luận đầy tâm huyết ” Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản “. Ý thức giai cấp đề cập đến ý thức của một tầng lớp xã hội hoặc kinh tế về vị trí và lợi ích của họ trong cấu trúc của trật tự kinh tế và hệ thống xã hội mà họ đang sống.Đúng hơn, ý thức sai lầm là nhận thức về mối quan hệ của một người với các hệ thống kinh tế và xã hội có bản chất cá nhân, và không có khả năng coi mình là một phần của giai cấp có lợi ích giai cấp cụ thể liên quan đến trật tự kinh tế và hệ thống xã hội.

Học thuyết về ý thức giai cấp của Marx

Theo lý thuyết của chủ nghĩa Mác, ý thức giai cấp là nhận thức về tầng lớp xã hội và/hoặc kinh tế của một người trong mối quan hệ với những người khác, cũng như sự hiểu biết về địa vị kinh tế của giai cấp mà một người thuộc về trong bối cảnh xã hội nói chung. Hơn nữa, ý thức giai cấp bao hàm sự hiểu biết về các đặc điểm kinh tế và xã hội xác định cũng như lợi ích tập thể của giai cấp của chính mình trong cấu trúc của trật tự chính trị và kinh tế xã hội nhất định.

Ý thức giai cấp là một khía cạnh trung tâm của lý thuyết về xung đột giai cấp của Marx , tập trung vào các mối quan hệ xã hội, kinh tế và chính trị giữa người lao động và chủ sở hữu trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Nguyên tắc này được phát triển cùng với lý thuyết của ông về cách người lao động có thể lật đổ hệ thống chủ nghĩa tư bản và sau đó tạo ra một hệ thống kinh tế, xã hội và chính trị mới dựa trên sự bình đẳng thay vì bất bình đẳng và bóc lột.

Giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản

Marx tin rằng hệ thống tư bản chủ nghĩa bắt nguồn từ xung đột giai cấp, cụ thể là sự bóc lột kinh tế đối với giai cấp vô sản (công nhân) bởi giai cấp tư sản (những người sở hữu và kiểm soát sản xuất). Ông lý luận rằng hệ thống chỉ hoạt động chừng nào người lao động không nhận ra sự thống nhất của họ với tư cách là một giai cấp công nhân, lợi ích kinh tế và chính trị chung của họ cũng như quyền lực vốn có trong số lượng của họ. Marx lập luận rằng khi công nhân hiểu được tổng thể của những yếu tố này, họ sẽ đạt được ý thức giai cấp và điều này sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng của công nhân lật đổ hệ thống bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

Nhà lý thuyết xã hội người Hungary Georg Lukács, người tiếp nối truyền thống của lý thuyết Mác, đã mở rộng khái niệm này bằng cách nói rằng ý thức giai cấp là thành tựu đối lập với ý thức cá nhân và là kết quả của cuộc đấu tranh nhóm nhằm nhìn thấy “tính toàn vẹn” của các hệ thống xã hội và kinh tế.

Vấn đề nhận thức sai lầm

Theo Marx, trước khi hình thành ý thức giai cấp, người công nhân đã thực sự sống với ý thức sai lầm. (Mặc dù Marx chưa bao giờ sử dụng thuật ngữ thực tế, nhưng ông đã phát triển những ý tưởng mà nó bao hàm.) Về bản chất, ý thức sai lầm là đối lập với ý thức giai cấp. Về bản chất, theo chủ nghĩa cá nhân hơn là tập thể, nó tạo ra quan điểm về bản thân như một thực thể duy nhất tham gia cạnh tranh với những người khác về vị trí kinh tế và xã hội của mình, thay vì là một phần của một nhóm có kinh nghiệm, đấu tranh và lợi ích thống nhất. Theo Marx và các nhà lý thuyết xã hội khác theo ông, nhận thức sai lầm rất nguy hiểm vì nó khuyến khích mọi người suy nghĩ và hành động trái ngược với lợi ích kinh tế, xã hội và chính trị của chính họ.

Marx coi ý thức sai lầm là sản phẩm của một hệ thống xã hội bất bình đẳng do một thiểu số giới tinh hoa có quyền lực kiểm soát. Ý thức sai lầm của người lao động khiến họ không nhìn thấy lợi ích và quyền lực tập thể của mình, được tạo ra bởi các mối quan hệ và điều kiện vật chất của hệ thống tư bản chủ nghĩa, bởi ý thức hệ (thế giới quan và các giá trị thống trị) của những người kiểm soát hệ thống, và do điều kiện xã hội. các tổ chức và cách chúng vận hành trong xã hội.

Marx đã trích dẫn hiện tượng tôn sùng hàng hóa, cách mà nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đóng khung mối quan hệ giữa con người (công nhân và chủ sở hữu) thành mối quan hệ giữa vật chất (tiền và sản phẩm), đóng vai trò chính trong việc tạo ra nhận thức sai lầm trong Công nhân. Ông tin rằng chủ nghĩa tôn sùng hàng hóa nhằm mục đích che khuất sự thật rằng các mối quan hệ liên quan đến sản xuất trong hệ thống tư bản chủ nghĩa trên thực tế là mối quan hệ giữa con người với nhau và do đó, chúng có thể thay đổi được.

Dựa trên lý thuyết của Marx, học giả, nhà văn và nhà hoạt động người Ý Antonio Gramsci đã mở rộng thành phần ý thức hệ của ý thức sai lầm bằng cách lập luận rằng một quá trình bá quyền văn hóa được hướng dẫn bởi những người nắm giữ quyền lực kinh tế, xã hội và văn hóa trong xã hội đã tạo ra một “lẽ thường” hình thức tư duy đã mang lại tính hợp pháp cho hiện trạng. Gramsci đã chỉ ra rằng bằng cách tin vào lẽ thường của thời đại, một người thực sự đồng ý với các điều kiện bóc lột và thống trị mà anh ta phải trải qua. “Lẽ thường” này, hệ tư tưởng tạo ra ý thức sai lầm, thực ra là sự trình bày sai và hiểu sai về các mối quan hệ xã hội xác định các hệ thống kinh tế, xã hội và chính trị.

Ý thức sai lầm trong một xã hội phân tầng

Một ví dụ về cách quyền bá chủ văn hóa hoạt động để tạo ra nhận thức sai lầm, cả trong lịch sử và ngày nay, là niềm tin rằng tất cả mọi người đều có thể tiến lên phía trước, bất kể hoàn cảnh ra đời của họ, miễn là họ chọn theo đuổi con đường học vấn. , đào tạo và làm việc chăm chỉ. Tại Hoa Kỳ, niềm tin này được tóm tắt trong lý tưởng “giấc mơ Mỹ”. Xem xã hội và vị trí của một người trong đó dựa trên tập hợp các giả định bắt nguồn từ suy nghĩ “lẽ thường” dẫn đến nhận thức là một cá nhân chứ không phải là một phần của tập thể.Thành công hay thất bại về kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân và không tính đến tổng thể các hệ thống xã hội, kinh tế và chính trị định hình cuộc sống của chúng ta.

Vào thời điểm khi Marx viết về ý thức giai cấp, ông coi giai cấp là mối quan hệ giữa con người với tư liệu sản xuất: chủ so với công nhân. Mặc dù mô hình này vẫn hữu ích nhưng chúng ta cũng có thể nghĩ về sự phân tầng kinh tế trong xã hội của chúng ta thành các tầng lớp khác nhau dựa trên thu nhập, nghề nghiệp và địa vị xã hội. Dữ liệu nhân khẩu học trong nhiều thập kỷ tiết lộ rằng Giấc mơ Mỹ và lời hứa về khả năng di chuyển đi lên của nó phần lớn chỉ là một huyền thoại. Trên thực tế, tầng lớp kinh tế mà một người sinh ra là yếu tố chính quyết định cách họ sẽ hành xử về tài chính khi trưởng thành. Tuy nhiên, chừng nào một người còn tin vào huyền thoại, họ sẽ tiếp tục sống và hoạt động với một ý thức sai lầm.Không có ý thức giai cấp, họ sẽ không nhận ra rằng hệ thống kinh tế phân tầng mà họ đang ở