Liên đoàn Canada là gì?

0
22


Tại Canada, thuật ngữ Liên minh đề cập đến sự hợp nhất của ba thuộc địa Bắc Mỹ của Anh là New Brunswick, Nova Scotia và Canada để trở thành Nước tự trị Canada vào ngày 1 tháng 7 năm 1867.

Thông tin chi tiết về Liên bang Canada

Liên bang Canada đôi khi được gọi là “sự ra đời của Canada”, đánh dấu sự khởi đầu của hơn một thế kỷ tiến tới độc lập khỏi Vương quốc Anh.

Đạo luật Hiến pháp năm 1867 (còn được gọi là Đạo luật Bắc Mỹ của Anh năm 1867 hoặc Đạo luật BNA) thành lập Liên bang Canada, chuyển đổi ba thuộc địa thành bốn tỉnh New Brunswick, Nova Scotia, Ontario và Quebec. Các tỉnh và vùng lãnh thổ khác gia nhập Liên bang sau đó : Manitoba và Lãnh thổ Tây Bắc năm 1870, British Columbia năm 1871, Đảo Hoàng tử Edward năm 1873, Yukon năm 1898, Alberta và Saskatchewan năm 1905, Newfoundland năm 1949 (đổi tên thành Newfoundland và Labrador năm 2001) và Nunavut vào năm 1999.