Cách động vật tương tác trong một hệ sinh thái

0
22


Động vật tương tác với nhau theo nhiều cách phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta có thể đưa ra một số nhận định chung về các tương tác này. Điều này cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của các loài trong hệ sinh thái của chúng và cách các loài riêng lẻ có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến các loài xung quanh chúng.

Trong số các loại tương tác giữa các loài, hầu hết liên quan đến tài nguyên và người tiêu dùng. Tài nguyên, theo thuật ngữ sinh thái học, là một thứ gì đó (chẳng hạn như thức ăn, nước, môi trường sống, ánh sáng mặt trời hoặc con mồi) mà một sinh vật cần để thực hiện một chức năng quan trọng như tăng trưởng hoặc sinh sản. Người tiêu dùng là một sinh vật tiêu thụ một nguồn tài nguyên (chẳng hạn như động vật ăn thịt, động vật ăn cỏ hoặc động vật ăn mảnh vụn). Hầu hết các tương tác của động vật liên quan đến một hoặc nhiều loài cạnh tranh để tranh giành tài nguyên.

Các tương tác giữa các loài có thể được phân loại thành bốn nhóm cơ bản dựa trên cách các loài tham gia bị ảnh hưởng bởi sự tương tác. Chúng bao gồm các tương tác cạnh tranh, tương tác người tiêu dùng-tài nguyên, tương tác mảnh vụn-mảnh vụn và tương tác hỗ tương.

Tương tác cạnh tranh

Tương tác cạnh tranh là tương tác liên quan đến hai hoặc nhiều loài cạnh tranh cho cùng một nguồn tài nguyên. Trong những tương tác này, cả hai loài liên quan đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Tương tác cạnh tranh trong nhiều trường hợp là gián tiếp, chẳng hạn như khi hai loài tiêu thụ cùng một nguồn tài nguyên nhưng không tương tác trực tiếp với nhau. Thay vào đó, chúng ảnh hưởng lẫn nhau bằng cách giảm tính khả dụng của tài nguyên. Một ví dụ về kiểu tương tác này có thể được nhìn thấy giữa sư tử và linh cẩu. Vì cả hai loài đều ăn cùng một con mồi nên chúng ảnh hưởng tiêu cực đến nhau bằng cách giảm số lượng con mồi đó. Một loài có thể gặp khó khăn khi đi săn ở khu vực mà loài kia đã có mặt.

Tương tác giữa người tiêu dùng và tài nguyên

Tương tác giữa người tiêu dùng và tài nguyên là những tương tác trong đó các cá thể của một loài tiêu thụ các cá thể của loài khác. Ví dụ về tương tác giữa người tiêu dùng và tài nguyên bao gồm tương tác giữa động vật ăn thịt và con mồi và tương tác giữa động vật ăn cỏ và thực vật. Những tương tác giữa người tiêu dùng và tài nguyên này ảnh hưởng đến các loài liên quan theo những cách khác nhau. Thông thường, loại tương tác này có tác động tích cực đến các loài tiêu dùng và tác động tiêu cực đến các loài tài nguyên. Một ví dụ về tương tác tài nguyên-người tiêu dùng sẽ là một con sư tử ăn thịt ngựa vằn hoặc ngựa vằn ăn cỏ. Trong ví dụ đầu tiên, con ngựa vằn là tài nguyên, trong khi ở ví dụ thứ hai, nó là người tiêu dùng.

Tương tác mảnh vụn-mảnh vụn

Các tương tác giữa mảnh vụn và mảnh vụn liên quan đến việc một loài tiêu thụ mảnh vụn (chất hữu cơ đã chết hoặc đang phân hủy) của một loài khác. Tương tác mảnh vụn-mảnh vụn là một tương tác tích cực đối với các loài tiêu thụ. Nó không có tác động đến các loài tài nguyên vì nó đã chết. Những kẻ ăn mảnh vụn bao gồm những sinh vật nhỏ như cuốn chiếu , sên, rệp sáp và hải sâm. Bằng cách dọn sạch xác thực vật và động vật đang phân hủy, chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của các hệ sinh thái.

tương tác lẫn nhau

Tương tác lẫn nhau là những tương tác trong đó cả loài, tài nguyên và người tiêu dùng, đều được hưởng lợi từ sự tương tác. Một ví dụ về điều này là mối quan hệ giữa thực vật và các loài thụ phấn. Gần ba phần tư thực vật có hoa phụ thuộc vào động vật để giúp chúng thụ phấn. Để đổi lấy dịch vụ này, các loài động vật như ong và bướm được thưởng thức ăn dưới dạng phấn hoa hoặc mật hoa. Sự tương tác có lợi cho cả loài, thực vật và động vật.