Tính chất của kim loại kiềm

0
23


Tìm hiểu về tính chất của kim loại kiềm, một trong các nhóm nguyên tố.

Vị trí của các kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn

Kim loại kiềm là những nguyên tố nằm trong nhóm IA của bảng tuần hoàn . Các kim loại kiềm là liti, natri, kali, rubidi, xêzi và franxi.

Tính chất kim loại kiềm

Các kim loại kiềm thể hiện nhiều tính chất vật lý phổ biến đối với kim loại , mặc dù mật độ của chúng thấp hơn so với các kim loại khác. Kim loại kiềm có một electron ở lớp vỏ ngoài cùng, liên kết lỏng lẻo. Điều này mang lại cho chúng bán kính nguyên tử lớn nhất của các nguyên tố trong các chu kỳ tương ứng của chúng. Năng lượng ion hóa thấp của chúng dẫn đến tính chất kim loại và khả năng phản ứng cao. Một kim loại kiềm có thể dễ dàng mất electron hóa trị để tạo thành cation hóa trị một. Kim loại kiềm có độ âm điện thấp. Chúng dễ dàng phản ứng với các phi kim , đặc biệt là các halogen .

Tóm tắt các thuộc tính chung

  • Mật độ thấp hơn so với các kim loại khác.
  • Một electron hóa trị liên kết lỏng lẻo
  • Bán kính nguyên tử lớn hơn trong các chu kỳ của chúng.
  • năng lượng ion hóa thấp
  • độ âm điện thấp
  • Phản ứng cao