Giải phương trình bậc hai bằng cách đua bảng tính vuông

0
21


01
từ 04

Giải phương trình bậc hai bằng cách hoàn thành bình phương: Worksheet 1

hoàn thành hình vuông

Phiếu bài tập 1. D. Russell

In Worksheet #1/4, với câu trả lời ở trang thứ hai của PDF.

02
từ 04

Giải phương trình bậc hai bằng cách hoàn thành bình phương: Worksheet 2

hoàn thành hình vuông

Phiếu bài tập 2. D. Russell

In Worksheet #2/4. với các câu trả lời trên trang thứ hai của PDF.

03
từ 04

Giải phương trình bậc hai bằng cách hoàn thành bình phương: Worksheet 3

hoàn thành hình vuông

Phiếu bài tập 3. D. Russell

In Worksheet #3 của 4,  với các câu trả lời trên trang thứ hai của PDF.

04
từ 04

Giải phương trình bậc hai bằng cách hoàn thành bình phương: Worksheet 4

hoàn thành hình vuông

Phiếu bài tập 4. D. Russell

In Worksheet #4/4  với các câu trả lời trên trang thứ hai của PDF.