Hằng số thực nghiệm là gì?

0
23


Hằng số là một đại lượng không thay đổi. Mặc dù bạn có thể đo một hằng số nhưng bạn không thể thay đổi nó trong khi thử nghiệm hoặc chọn không thay đổi nó. Tương phản điều này với một biến thử nghiệm , là một phần của  thử nghiệm bị ảnh hưởng bởi thử nghiệm. Có hai loại hằng số chính mà bạn có thể gặp trong các thí nghiệm: hằng số thực và hằng số kiểm soát. Dưới đây là giải thích về các hằng số này, với các ví dụ.

hằng số vật lý

Hằng số vật lý là đại lượng không thể thay đổi. Chúng có thể được tính toán hoặc xác định.

Ví dụ: Số Avogadro, pi, tốc độ ánh sáng, hằng số Planck

hằng số điều khiển

Hằng số kiểm soát hoặc biến kiểm soát là đại lượng mà nhà nghiên cứu giữ ổn định trong quá trình thử nghiệm. Ngay cả khi giá trị hoặc trạng thái của hằng số điều khiển không thay đổi, điều quan trọng là phải ghi lại hằng số đó để bạn có thể tái tạo thử nghiệm.

Ví dụ: nhiệt độ, ngày/đêm, thời gian thử nghiệm, độ pH