9 bài tập đơn giản hóa phân số cho học sinh lớp 6

0
5


01
từ 09

Tìm Phân Số Tương Đương – Worksheet #1 (Đáp án ở trang thứ hai của PDF)

rút gọn phân số

Phiếu bài tập 1. D. Russell

In PDF, câu trả lời trên trang thứ hai

02
từ 09

Rút gọn phân số – Worksheet #2 (Đáp án ở trang thứ hai của PDF)

rút gọn phân số

Phiếu bài tập 2. D. Russell

In PDF, câu trả lời trên trang thứ hai

03
từ 09

Rút gọn phân số – Worksheet #3 (Đáp án ở trang thứ hai của PDF)

rút gọn phân số

Phiếu bài tập 3. D. Russell

In PDF, câu trả lời trên trang thứ hai

04
từ 09

Rút gọn phân số – Worksheet #4 (Đáp án ở trang thứ hai của PDF)

rút gọn phân số

Phiếu bài tập 4. D. Russell

In PDF, câu trả lời trên trang thứ hai

05
từ 09

Rút gọn phân số – Worksheet #5 (Đáp án ở trang thứ hai của PDF)

rút gọn phân số

Phiếu bài tập 5. D. Russell

In PDF, câu trả lời trên trang thứ hai

06
từ 09

Rút gọn phân số – Worksheet #6 (Đáp án ở trang thứ hai của PDF)

rút gọn phân số

Phiếu bài tập 6. D. Russell

In PDF, câu trả lời trên trang thứ hai

07
từ 09

Rút gọn phân số – Worksheet #7 (Đáp án ở trang thứ hai của PDF)

rút gọn phân số

Phiếu bài tập 7. D. Russell

In PDF, câu trả lời trên trang thứ hai

08
từ 09

Rút gọn phân số – Worksheet #8 (Đáp án ở trang thứ hai của PDF)

rút gọn phân số

Phiếu bài tập 8. D. Russell

In PDF, câu trả lời trên trang thứ hai

09
từ 09

Rút gọn Phân số Worksheet #9 (Đáp án ở trang thứ hai của PDF)

rút gọn phân số

Phiếu bài tập 9. D. Russell

In PDF, câu trả lời trên trang thứ hai