Cách sử dụng ‘Bảng tuần hoàn’ trong câu

0
21


Bạn có thể được yêu cầu sử dụng cụm từ “bảng tuần hoàn” trong một câu để cho thấy rằng bạn hiểu nó là gì và dùng để làm gì.

câu ví dụ

  • Bảng tuần hoàn tổ chức các nguyên tố hóa học theo xu hướng tính chất vật lý và hóa học của chúng.
  • Bảng tuần hoàn liệt kê các nguyên tố theo thứ tự số hiệu nguyên tử tăng dần.
  • Có 118 nguyên tố được liệt kê trong bảng tuần hoàn, mặc dù một số nguyên tố đang chờ xác minh việc khám phá ra chúng.
  • Bảng tuần hoàn của Mendeleev đã sắp xếp các nguyên tố theo khối lượng nguyên tử tăng dần .
  • Bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chu kỳ và nhóm.
  • Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn.
  • Hầu hết các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là kim loại.
  • Một trong những halogen trong bảng tuần hoàn là nguyên tố clo.