3 loại RNA và chức năng của chúng

0
6


Một nhiệm vụ chung và câu hỏi đố vui yêu cầu học sinh kể tên ba loại ARN và liệt kê chức năng của chúng. Có một số loại axit ribonucleic, hay RNA , nhưng hầu hết RNA thuộc một trong ba loại.

mARN hoặc ARN thông tin

mRNA phiên mã mã di truyền từ DNA thành một dạng có thể đọc được và được sử dụng để tạo ra protein. mARN mang thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất của tế bào .

rARN hoặc ARN ribôxôm

rRNA được tìm thấy trong tế bào chất của một tế bào, nơi mà các ribosome được tìm thấy. rRNA chỉ đạo quá trình dịch mã của mRNA thành protein.

tRNA hoặc RNA chuyển

Giống như rRNA, tRNA được tìm thấy trong tế bào chất của tế bào và tham gia vào quá trình tổng hợp protein . RNA vận chuyển mang hoặc chuyển các axit amin đến ribosome tương ứng với mỗi codon ba nucleotide của rRNA. Các axit amin sau đó có thể được nối với nhau và xử lý để tạo ra polypeptide và protein.